ES zenklas

Lapkričio 6 d. buvo pasirašyta sutartis su Centrine projektų valdymo agentūra (toliau – CPVA) pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę 09.1.3- CPVA – K – 723 „Nevalstybinių neformaliojo švietimo erdvių, valstybinių ir nevalstybinių mokyklų modernizavimas“. Mūsų pasirašytą 362 310 Eur projektą „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazijos modernizavimas, siekiant veiklos efektyvumo didinimo (LSMU – GYM)“ (toliau – Projektas)  finansuos Europos regioninės plėtros fondas ir mūsų steigėjas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. Projekto trukmė 2018-10-31 – 2021-08-31. Projekto eigoje įrengsime modernų STEAM centrą, aprūpintą šiuolaikinėmis technologijomis, įsigysime kalbų mokymo(si) laboratorijos įrangą, programuojamus robotus humanoidus. Fizikos kabinetą aprūpinsime laboratoriniais mokomaisiais renginiais. Planuojame įsigyti fotografijos erdvei reikalingą įrangą, muzikos kabinetą atnaujinsime įvairiomis mokymosi priemonėmis. Informacinių technologijų kabinetus aprūpinsime kompiuteriais, įsigysime dar vieną 3D spausdintuvą. Biblioteka taps tikru informaciniu centru: suskaitmeninsime turimas knygas, įrengsime „Išmaniąją sieną“ – Edukatorių, kurio programinės įrangos padės labiau įsitraukti į ugdymo procesą. Projekto lėšomis sutvarkysime Iškilmių salės apšvietimą ir įsigysime naujausią garso įrangą.

Šis Projektas nebūtų įgyvendintas be LSMU ir mokytojų bei mūsų bičiulių nuoširdžios pagalbos. Norime padėkoti LSMU Tarybos nariams, LSMU rektoriui prof. habil. dr. R. Žaliūnui, finansų ir administracijos direktoriui J. Babarskui, pritarusiems dalies Projekto lėšų finansavimui, LSMU Plėtros tarnybos vadovei L. Matusevičienei ir jos komandai,   T. Sinicai, P. Nezabitauskui, E. Stankevičiūtei-Righetto, gimnazistui D. Rapolui ir, aišku, mūsų kolegoms: mokytojui Kęstučiui Budrevičiui, pavaduotojai ugdymui J. Jukštaitei, vasaros atostogų metu padėjusiems sėkmingai paruošti dokumentaciją, kad taip reikalingas Projektas būtų laimėtas.

LSMU GYM viesinimui

Projekto santrauka:

Projekto vykdytojas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (toliau – LSMU) gimnazija. Projektas įgyvendinamas su partneriu (viešuoju juridiniu asmeniu), veikiančiu švietimo srityje – LSMU, kuris yra LSMU gimnazijos steigėjas bei dalyvauja LSMU gimnazijai teikiant išsilavinimą, orientuotą į biomedicinos ir biosocialinius mokslus.

Pagrindinė projektu sprendžiama problema – nepakankami moksleivių gebėjimai ir kompetencijos įgyti tikslinių turinio žinių bei gebėti jas efektyviai pritaikyti praktikoje, kurių įgijimą riboja mokymo(-si) aplinkos (infrastruktūros) trūkumas bei jos neatitikimas šiuolaikinėms technologinėms galimybėms.

Projekto tikslas – užtikrinti LSMU gimnazijos teikiamų mokymo(si) paslaugų kokybę bei sudaryti sąlygas moksleiviams įgyti kokybišką išsilavinimą, atitinkantį šiuolaikinį technologinį ir informacinį lygmenį.

Veikla Nr.1.1 (LSMUG aplinkos modernizavimas įsigyjant tikslinę edukacinę įrangą)

  • Įsigyta STEAM centrui ir kitoms erdvėms (aktų salė, biblioteka - informacinis centras, fizikos kabinetas) reikalinga edukacinė įranga

  • Įsigyta muzikos ir fotografijos erdvėms reikalinga edukacinė įranga

  • Įsigyta informacinių technologijų erdvėms reikalinga įranga

  • Įsigyta edukatoriaus erdvei reikalinga įranga

  • Įrengta bibliotekos/skaityklos sistema

Veikla Nr.1.2 (LSMUG aplinkos modernizavimas įsigyjant baldus)

  • Įsigytas baldų komplektas STEAM centrui, bibliotekai–informaciniam centrui, IT kabinetams