LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO GIMNAZIJA

Ugdymo proceso/atostogų trukmė 2023-2024 m. m.

2023 2024 atostogu trukme

PASTABA

Jeigu pavasario (Velykų) atostogų metu yra numatytas brandos egzaminas ar įskaita, dienos, per kurias IV gimnazijos klasės mokinys laiko egzaminą ar įskaitą, nukeliamos į artimiausias darbo dienas po atostogų. Jeigu gimnazijos IV klasės mokinys laiko pasirinktą brandos egzaminą ugdymo proceso metu, jo pageidavimu gali būti suteikiama laisva diena prieš brandos egzaminą. Ši diena įskaičiuojama į ugdymo dienų skaičių.

Pusmečių trukmė 2023-2024m. m.

2023 2024 PusmeciuTrukme